skp-shaharir

Senang-Lenang dan Berlinangnya Pembangunan – Bhgn 3 (Akhir)

Bhgn 1 | Bhgn 2 | Bhgn 3

(Sambungan dari Bhgn 2)

  1. Teori ekonomi pembangunan sekarang untuk siapa?

Teori pembangunan ekonomi pada peringkat awalnya memang ditujukan kepada pemerintah/kerajaan, iaitu bagaimana semestinya pemerintah/kerajaan mengurus perancangan pembangunan sesebuah negara utuk kemajuan. Akan tetapi atas dorongan kehendak homoeconomicus, teori ekonomi pembangunan itu semakin tidak ditujukan kepada kerajaan lagi sehingga akhirnya sejak 1980-an teori ekonomi liberaruisme (neoliberalisme) menunjangi teori ekonomi pembangunan yang memperkasa para pemodal atau pemaju sahaja. Teori ekonomi pembangunan telah dibina untuk pemodal/kapitalis demi pengakuran benarnya modalisme (kapitalisme), teori ekonomi pembangunan ditujukan kepada orang kaya dsbnya yang sudah senang-lenang untuk bertambah senang-lenang lagi. Teori ekonomi sudah dilarikan drp tujuan asalnya, bermula dengan ekonomia (pengurusan rumah tangga), dan menjadi sains kekayaan pada abad ke-18 dan sains orang kaya atau pemodal mulai abad ke-20. Tidak hairanlah setiap kali pembangunan berjaya, maka berlinanganlah kebanyakan para penerima bahana pembangunan itu.

Kg Baru @ 2007 (Wikimedia)

Kg Baru @ 2007 (Wikimedia)

Berdasarkan kajian sejarah pembangunan Barat yang dilakukan oleh Adelman dan Morris (1997), dua orang sarjana besar pembangunan dari AS, ada empat pengajarannya tentang pembangunan selama ini:

(1) proses pembangunan amatlah tidak linear dan multidurja/multifaset yang bermakna dasar yang sama tidak semestinya memberi hasil yg sama bagi setiap tempat dan amat peka pada perubahan keadaan. Ini mengimplikasikan pelaksanaan sesuatu dasar pembangunan yang ditiru daripada sesebuah negara yang telah berjaya dengan polisi itu tidak semestinya menjanjikan kejayaan yang serupa di negara kita. Lagi satu implikasi yang selalu relevan ialah penambahan peruntukan tidak semestinya menambahkan lagi pulangan yang diingini.

(2) Institusi sosio-ekonomi-politik domestik menjadi pemboleh ubah penting dalam hasil pembangunan. Umpamanya, institusi pemerintahan seperti sistem politik yang peka-tindak (responsif) terhadap kepentingan pemodal itulah yang lebih berjaya dalam pembangunan negara berkenaan, walaupun ini ada batasnya, iaitu selepas batas itu tiadalah lagi kesan apa-apa terhadap prestasi pembangunan. Hasil ini jelas menunjukkan simbiosis yang hebat antara pemodal-ekonomiawan atau pemodal-pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah yang pro-pembangunan semestinya pro-pemodal.

(3) Proses pembangunan melibatkan pelbagai pergantian yang berertinya terhadap institusi domestik mundur, tersasar atau tak lengkap, pembekalan/penawaran faktor-faktor domestik tak cukup, dan permintaaan agregat domestik yang cacat. Inilah yang memberi kesan tangisan kepada penduduk di tempat pembangunan berkenaan yang dibincang sebelum ini semata-mata berasaskan cerapan sahaja tetapi kali ini dibukti secara ilmiah pula.

(4) Polisi (dasar/kebijaksanaan) perdagangan, pertanian, gerakan faktor antarabangsa dan pelaburan adalah faktor kritis dalam tahap kejayaan pembangunan. Lagi sekali, kajian ilmiah ini membuktikan cerapan umum dan perasaan rakyat terbanyak terhadap polisi-polisi pemerintah yang pro-pembangunan yang bertindak begitu tidak relevan dengan kesejahteraan kehidupan mereka secara terusnya.

10. Pelajaran daripada Dasar Pensubahagiaan Kerajaan Sriwijaya Abad ke-7 M

Jangkauan terluas Kemaharajaan Sriwijaya sekitar abad ke-8 Masehi (©2009 Gunawan Kartapranata, di Wikimedia)

Jangkauan terluas Kemaharajaan Sriwijaya sekitar abad ke-8 Masehi (©2009 Gunawan Kartapranata, di Wikimedia)

Di samping adanya pelajaran pada “pembangunan” selama ini yang dibicarakan dalam seksyen lepas, ada pula pelajaran daripada pembangunan kerajaan lama kita lebih seribu tahun dahulu yang selama ini terfosil. Di bawah pemerintahan raja Sriwijaya bernama Sanjaya abad ke-7 M (ketujuh Masihi) sebuah polisi pembangunan asli Melayu (dipengaruhi oleh nilai Buddha) telah dirakamkan di sebuah prasasti (batu bersurat) yang ditemui di Talang Tuwo, Palembang, Sumatera. Dasar ini ditegaskan olehnya bertujuan mewujudkan rakyatnya yang subhagia (subahagia atau subagia; sama dengan su- dalam susastera). Rancangan atau projeknya ialah yang berikut :

Membina beberapa buah parlak (iaitu sejenis taman botani) dengan semestinya penuh dengan segala jenis tumbuhan yang boleh dimakan buah/isinya dan segala prasarana pelancong/musafir. Semua disediakan untuk rakyatnya secara percuma. Contoh tanaman yang disebutnya ialah nyiur, pinang, enau, rumbia, aur, buluh betung dan sepertinya. Kemudahan lainnya ialah telaga dan tempat rehat dan ibadat. Katanya semua ini ditujukan untuk subhagia semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya kerajaan juga mengadakan pemerintahan yang bertujuan rakyatnya mencapai subahagia yang perkara-perkara yang dititikberatkannya masih amat relevan dengan masa kini:

Batu Bersurat Talang Tuo ( Gunawan Kartapranata, Wikimedia )

Batu Bersurat Talang Tuo ( Gunawan Kartapranata, Wikimedia )

Memastikan pertanian berjaya (ladang dan kebun luas subur dan berhasil, binatang-binatang ternakan hidup segar dan biak, dan para pekerja (istilah asalnya hamba dan abdi) sihat dan setia kepada majikannya (istilah asal, tuannya).

Memastikan rakyat jelatanya jauh daripada segala bencana, siksaan dan swapnaghna (penyakit tidak dapat tidur, iaitu insomnia).

Memastikan barang usaha rakyatnya berhasil baik, tidak ditimpa sakit dan awet muda.

Memastikan segala haiwan tidak terancam pupus (lengkap semuanya).

Memastikan setiap orang memiliki sahabat yang setia dan tidak menderhaka

Memastikan isteri setia pada suaminya .

Memastikan seluruh negara tiada kecurian, kecurangan, pembunuhan dan penzinaan.

Mengaharapkan supaya setiap orang bertambah hampir dengan tahap kerohanian yang tertinggi (bertemu dengan kalyanamitra, membangun bodhichita dengan maitri, menjadi pertapa pada dang hyang Ratnatraya, sentiasa teguh bersila dengan senang membangun tenaga, keuliten, pengetahuan tentang perbezaan semua sipakala dan pemusatan fikiran, memperoleh pengetahuan, ingatan dan kecerdasan dan lagi ketetapan mahasatwa badan manikam vajracarira yang sakti tanpa upama, kemenangan, dan lagi ingatan kepada kelahiran yang sudah lampau, indria lengkap, rupa penuh, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kata manis, suara Brahma, jadi lelaki kerana kekuatannya sendiri, memperoleh cintamaninidhara, memperoleh janmawacita, karmmawacita, akhirnya beliau mendapat anuttarabisamyaksambodhi)

11. Syor

Tukar “pembangunan” kpd “pensubagiaan” (menyingkatkan istilah “pensubahagiaan”), atau tukar tujuan pembangunan sekarang kepada pensubagiaan makhluk di tempat yang ingin dibangunkan itu. Konsep subagia perlulah dibangunkan oleh sarjana kita sendiri kerana konsep ini jauh sarat nilainya berbanding dengan konsep-konsep ekonomi yang lain.

Sudah sampai masanya KDNK atau sebarang bentuk purata ditukar kepada indeks pencapaian ekonomi yang jauh lebih baik seperti peratusan kohort pendapatan dan indeks GINI atau indeks-indeks penting dalam sukatan keterlestarian yang sedia ada atau lebih baik lagi yang kita sendiri bina.

Tukar optimum/maksimum kpd wusta/wustdo . Pulangan optimum kpd pulangan wusta/wustdo. Impak optimum kpd dampak wusta/wustdo… dan sebagainya.

%%%%%%%%%%%%%

Umbaian

Matematik Pewustaan

Jika f(x) matalamat tunggal yang diminati (oleh pihak perancang dan sebagainya; contohnya keuntungan), yang bergantung pada dasar/polisi/pembolehubah/perubah x yang tertakluk kepada kekangan R = {x: g(x) = b, x tidak negatif}, maka takat wusta/wustdo bukan lagi x* yang menjadikan f’(x*) – λ . g’(x*) =0 (kaedah Lagrangean itu) tetapi yang menyebabkan

ʃ W(x*) f(x) dx = (½) ʃ R f(x) dx , R ialah seluruh rantau kekangan itu

W(x*) suatu subrantau R yang sempadannya berupa titik-titik (dasar/polisi/pembolehubah/perubah) wusta/wustdo x*. Takat wusta boleh dibayangkan sebagai takat pengeluaran yang jumlah keuntungan seluruh pengeluaran mungkinnya ke tahap itu ialah setengah (seperdua) drp jumlah keuntungan semua pengeluaran mungkinnya.

Contohnya, titik wusta bagi matalamat 2x +3y yang y-x ≤ 0, x ≤ 1, x dan y tidak negative, ialah atas garis 2x+3y= w yang berada dalam rantau kekangan (x,y) itu dengan w ialah nilai wusta matalamat ini. Berlainan dengan titik maksimum matlamat ini, iaitu pada titik (x=1, y=1) yang berupa titik bucu segi tiga dengan dua bucu lainnya (0,0) dan (1,0). Masalah ini dapat digambarkan menerusi graf yang berikut:

Umbaian - Titik Wusta

 

 

Titik maksimum fungsi matlamat ialah apabila garis matalamat itu melalui bucu puncak segi tiga di atas, iaitu (1,1) dengan nilai maksimumnya ialah 5.

Titik wusta w tercapai apabila garis itu berada dalam segi tiga R itu kerana nilai wusta semestinya kurang daripada nilai maksimum 5 itu. Nilai ini dapat dihitung dengan menyelesaikan

Kamiran berganda 2x+3y atas rantau segi empat berbucukan (0,0), (1,0), dan pertemuan 2x+3y = w dng y=0 dan y=x, iaitu (w/2, 0) dan (w/5,w/5) = setengah kamiran 2x+3y atas R

iaitu

ʃ                        (  ʃ     (2x+3y) dx)    dy + ʃ                       (   ʃ     (2x+3y) dx)     dy

(0, w/5 )             (y,0)                                    ( 0,w/5)                 (w/5,(w-3y)/2)

 

= (½) ʃ                     (   ʃ     (2x+3y) dx)     dy

(0,1)                         (0,y)

= 2/3

Oleh itu

w3 = 20, atau w sekitar 2.7

Ini menjadi contoh bahawa nilai wusta bukannya yang difahami biasa, iaitu dalam hal ini dibayangkan sekitar 2.5

Titik wustanya ialah (x,y) di sepanjang garis 2x+3y = 2.7 yang berada dlm rantau kekangan R.

Untuk f bukan tunggal (matalamat pelbagai), iaitu yang lebih berkenyataan lagi, kita boleh ubahsuai pengoptimuman gol kepada “pewustaan gol” dan “pengoptimuman Pareto” kepada “pewustaan keparetoan” yang masih belum diformulasikan dengan lengkapnya lagi.

 

Rujukan

Adelman I. & Morris C.T. 1997. Development history and its implications for development theory:
An editorial. World Development 25 (6): 831-840. Ada dlm talian: http://are.berkeley.edu/~irmaadelman/WORLDEV.html (15 Okt. 2014)

Bartelmus P. 2008. Quantitative Eco-nomics. How Sustainable are Our Economies? Springer

Diener E. dan Seligman M.E.P. 2004. Beyond Money: Toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest 5(1): 1-31

Huntington S. P. 1993. The clash of civilizations? Foreign Affairs 72 (3): 22–49

Internet 1. Saimin Gingsari’s Blog. Rancangan Pembangunan Negara (1956-2010) http://saiminginsariipkent.blogspot.com/2009/02/selepas-merdeka-kerajaan-memberi.html

(10 Okt. 2014)

Max-Neef M. 1995. Economic growth and quality of life: A threshold hypothesis. Ecological Economics 15: 115-118.

Postel S. 1990.Toward A New “Eco”-Nomics. WorldWatch Magazine, September-0ctober, 1990

Rist G. 2009. The History of Development: From Western Origins to Global Faith . 3rd ed. Zed Books

Rosenthal F. 1972. Knowledge Triumphant. Leiden: Brill. Terjnya, “Keagungan Ilmu” diterbitkn oleh DBP 1992.

Shaharir b.M.Z.2005. Sains Matematik dan Pengurusan. Jurnal Sukatan Qualiti dan Analisis (UKM) 1(1): 1-43

——————-. 2006. Pendekatan baru terhadap konsep optimum Barat dan beberapa konsep optimum baru dalam acuan sendiri. Kesturi (ASASI) 16 (1&2): 55-96

——————-. 2008. Ekonomi Pembangunan Lwn Ekonomi Kebahagiaan. Jawhar. Jurnal Kajian Ketamadunan (Kolej Dar al-Hikmah), 5(1):1-45

——————–. 2011. PengIslaman ilmu yang melahirkan ilmu baharu. Jawhar. Jurnal Kajian Ketamadunan (Kolej Dar al-Hikmah), 8(1&2): 75-94

———————. 2012a. A new paradigm in sustainability. Journal of Sustainability Development (Canada) 5(1): 91-99

———————.2012b. Bahasa penemu Ilmu. Seminar MABBIM di Brunei, 4 April 2012

———————. 2013. Konsep kewustaan fungsi skalar tanpa kekangan. Mimeograf

 

Bhgn 1 | Bhgn 2 | Bhgn 3

Artikel Penuh:
Senang-Lenang dan Berlinangnya Pembangunan*
Shaharir b.M.Z.
Pusat Dialog Peradaban
Universiti Malaya

*Makalah ini telah dibentangkan di Seminar Konflik Pembangunan anjuran PAKSI dan GATERA pada 25 Okt 2014 di Masjid Tarbiah, Kg Banda Dalam, Gombak, K. Lumpur

Print Friendly, PDF & Email